تصاویر منتخب طرح های اشتغال کمیته امداد استان سمنان 98-98/11/24

تصاویر منتخب طرح های اشتغال کمیته امداد استان سمنان 98-98/11/24 تاریخ: ۲۴ بهمن ۱۳۹۸ تصاویر منتخب طرح های اشتغال کمیته امداد استان سمنان ازنگاه دوربین در سال 98 تهیه شده است. عکاس: روابط عمومی
تصاویر منتخب طرح های اشتغال کمیته امداد استان سمنان در سال 98- 98/11/24  8
تصاویر منتخب طرح های اشتغال کمیته امداد استان سمنان در سال 98- 98/11/24  9
تصاویر منتخب طرح های اشتغال کمیته امداد استان سمنان در سال 98- 98/11/24  12
تصاویر منتخب طرح های اشتغال کمیته امداد استان سمنان در سال 98- 98/11/24  13
تصاویر منتخب طرح های اشتغال کمیته امداد استان سمنان در سال 98- 98/11/24  20
تصاویر منتخب طرح های اشتغال کمیته امداد استان سمنان در سال 98- 98/11/24  19
تصاویر منتخب طرح های اشتغال کمیته امداد استان سمنان در سال 98- 98/11/24  29
تصاویر منتخب طرح های اشتغال کمیته امداد استان سمنان در سال 98- 98/11/24  28
تصاویر منتخب طرح های اشتغال کمیته امداد استان سمنان در سال 98- 98/11/24  27
تصاویر منتخب طرح های اشتغال کمیته امداد استان سمنان در سال 98- 98/11/24  26
صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.